Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sunday, June 15, 2014

PEMBAGIAN KELOMPOK MAGANG PERADILAN PSKH 2013/2014DATA PESERTA MAGANG PERADILAN PSKH

DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN


GELOMBANG I (16 Juni-27 Juni 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
ALFARIA VALE
MU
IV
12380044
2.
SULAIMAN AFANDI
MU
VI
11380087
3.
MONA VARIESTA I.C
SIYASAH
VI
11370081
4.
AHMAD RIYANTO
SIYASAH
VI
11370010
5.
AYU AMBARWATI
AS
VI
11350028
6.
MASYITOH FARAH LAILA
AS
VI
11350014

GELOMBANG II (30 Juni-11 Juli 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
EKO PRIYONO
MU
IV
12380095
2.
MUJIBBURRAHMAN SALIM
AS
IV
12350018
3.
KHADLIRUL LAZIM ANDRIYANTO
AS
IV
12350059
4.
FIKRI HANIF
AS
IV
12350035
5.
RIKA PURNAMA SARI
MU
IV
12380084
6.
MISS.NOOREEHAN SALAE
PMH
IV
12360024

DATA PESERTA MAGANG PERADILAN PSKH
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

GELOMBANG I (16 Juni-27 Juni 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
NUR M.FAUZAN I
SIYASAH
VI
11370007
2.
AFIFAH ZAKIYAH SUFA
AS
VI
11350031
3.
DHITA RESTY .H
SIYASAH
VI
11370027
4.
SITI SOFIAH
AS
VI
11350016
5.
ROYKHATUN NIKMAH
AS
VI
11350032
6.
ULFATUL  FIKRIYAH
AS
VI
11350008

GELOMBNG II (30 Juni-11 Juli 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
MAYLANI PUTRI GUNAVY
MU
IV
12380088
2.
SRI PURWANINGSIH
MU
IV
12380036
3.
ACHMAD ASROFI
AS
IV
12350029
4.
HENDRI SALEH
MU
IV
12380048
5.
MUH HERI
AS
IV
12350019
6.
DIDIN JAMALUDIN
PMH
IV
12360045DATA PESERTA MAGANG PERADILAN PSKH
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL


GELOMBANG I (16 Juni-27 Juni 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
TAUFIQUROHMAN
AS
VI
11350064
2.
ARINA KAMILIYA
AS
VI
11350039
3.
ARLIZZA MUZAYYANAH
AS
VI
11350004
4.
MUCHIMAH
AS
VI
11350021
5.
LILIS WAHYUSEFIANI
AS
VI
11350025
7.
MUHAMMAD HATAMI RITONGA
AS
VI
11350030


GELOMBANG II (30 Juni-11 Juli 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
ROYFA TRI PAMUNGKAS
AS
IV
12350027
2.
RINI FAHRIYANI ILHAM
AS
IV
12350024
3.
DEVITA ARIYANI
SIYASAH
IV
12370021
4.
NUR MIFCHAN SOLIHIN
MU
IV
12380071
5.
EPRI WAHYUDI
MU
IV
12380079
6.
MERITA SELVI
AS
IV
12350008
 DATA PESERTA MAGANG PERADILAN PSKH
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL

GELOMBANG I (16 Juni-27 Juni 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
A.RIRIS MUDANY
IH
IV
12340139
2.
OKTAVIA IKASARI
SIYASAH
VI
11370060
3.
MIJAN
IH
IV
12340147
4.
IDAM ALI
SIYASAH
IV
12370009
5.
KATON PRIYO WIBOWO
IH
IV
12340082
6.
ILHAM DWI MAYADI
IH
VI
11370141
7.
RENI MARNITA
SIYASAH
IV
12370065


GELOMBANG II (30 Juni-11 Juli 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
ANWAR AFFANDI
IH
IV
12340093
2.
MARIA ULFA
AS
IV
12350060
3.
RIFQIYA HM
PMH
IV
12360002
4.
ITSNATUL LATIFAH
PMH
IV
12360066
6.
MINARSIH
IH
IV
12340043
7.
BAIHAQY PRIYANTO ADI
IH
IV
12340005


DATA PESERTA MAGANG PERADILAN PSKH
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

GELOMBANG I (16 Juni-27 Juni 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
AFRIZAL
SIYASAH
IV
12370016
2.
ASEP ILHAM TAUFIQ
IH
VI
11340022
3.
RAYGA VICO SANJAYA
IH
VI
11340030
4.
AHMAD AFWAN HOFAR
IH
VI
11340161
5.
ELVIANNIS
IH
IV
12340020
6.
BAIQ TIBBIYANI
IH
VI
11340147
7.
FIRDAUS SAFITRI
IH
VI
12340006
8.
AISYAH ASIH PURWANDI
IH
IV
12340075


GELOMBANG II (30 Juni-11 Juli 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
ALIA RIZQI OKTAVIANA
IH
IV
12340096
2.
M.IMRON YUSUF
IH
IV
12340140
3.
FAUZIAH SALAMAH
PMH
IV
12360026
4.
HANI QUROTU AINI
SIYASAH
VI
11370065
5.
HENI WAHYUNI
PMH
IV
12360059
6.
ZAINI AFIALI
SIYASAH
IV
12370029
7.
ISMATUL AZIMAH
IH
IV
12360066
8.
MARIYA ULFA
SIYASAH
IV
12370013


DATA PESERTA MAGANG PERADILAN PSKH
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN 

GELOMBANG I (16 Juni-27 Juni 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
ANGGA WIJAYA
IH
VI
11340033
2.
HARDIKA SOLEH HAFID
IH
IV
12340068
3.
FATHOR ROHMAN
SIYASAH
VI
11370013
4.
TRI YULIANTORO
SIYASAH
VI
11370091
5.
FAIQ HIDAYAT
IH
IV
12340099
6.
VIVI AMALIA SHERLI
IH
IV
12340010
7.
ANI NURAENI
IH
IV
12340148
8.
FIRMANSYAH IMAN PRAKOSO
SIYASAH
VI
11370006

GELOMBANG II (30 Juni-11 Juli 2014)
NO
NAMA
JURUSAN
SEMESTER
NIM
1.
ARI ARIFIN
IH
IV
12340085
1.
FAUZAN RAKA.P
IH
IV
12340092
3.
KARLINDA YUNITA
PMH
IV
12360013
4.
SITI NGIZUNAFISAH
AS
IV
12350073
5.
HUSNIATUL JAUHARIYAH
PMH
IV
12360028
6.
PANJI SATRIYO D
PMH
IV
12360012
7.
PUTRI RAHYU
PMH
IV
12360029
8.
MULATNO
IH
IV
12340088 

0 comments:

Post a Comment

Copyright © PUSAT STUDI DAN KONSULTASI HUKUM | Powered by Blogger
Design by Viva Themes